Všeobecné podmínky pro skupinové cvičení Aqua aerobicu

Tyto podmínky se vztahují pouze na skupinové cvičení Aqua aerobicu zajišťované Akvac.cz v pronajatých plaveckých bazénech. Aqua aerobic patří mezi tzv. Aqua fitness aktivity. Jedná se o typ aerobního cvičení, které je prováděné ve vodním prostředí, cvičení je koncipované pro širokou cvičící veřejnost. Vstup na cvičení je povolen klientům pouze po zaplacení kurzovného, opravňující ke vstupu na hodinu aqua aerobicu. Klient má rezervované místo na hodinu, den a místo předem vybraného kurzu. Pokud kurz nebude plně obsazen v době zahájení, je možnost zakoupit individuální lekci či kurzovné zkrácené o počet lekcí, které již proběhly.

Permanentka a její použití

 • permanentka se vystavuje jen na období kurzu a to: září (říjen) – prosinec; leden – duben
 • klient obdrží permanentku v den první lekce a to po zaplacení celé částky
 • na permanentce jsou uvedeny tyto údaje: jméno, příjmení, období kurzu, dny kdy se necvičí, kontakt, bazén pro který byla permanentka vydána
 • klient je vždy povinen před vstupem do bazénu se prokázat platnou permanentkou
 • držitelé permanentek mají při vstupu přednost
 • permanentka je přenosná, tj. v případě nemoci nebo z jiných důvodů, kdy se klient nemůže dostavit na hodinu, může ji využít jakákoliv jiná osoba (vždy pouze jedna), pokud se cvičení zúčastní, než ta, která je jmenovitě uvedena na permanentce, bere se za to, že je o všech pravidlech a podmínkách od majitele permanentky informována, bere je na vědomí a souhlasí s nimi a je povinna se před vstupem do bazénu nahlásit u cvičitelky
 • ztráta, odcizení či znehodnocení permanentky bude řešena individuálně vždy s pověřenou osobou

Nahrazování nevyčerpaných hodin

 • cvičební hodiny nevyčerpané a to, z důvodu, které jsou na straně klienta - kdy se klient nemůže na lekci dostavit, může svoji permanentku předat jiné osobě. Převádět nevyčerpané lekce do dalšího období (kurzu), není možné. Vrácení peněz nelze vymáhat. Řádná docházka na lekce je v zájmu klienta.

Způsob úhrady kurzovného

 • bezhotovostní platba (platí pro permanentky, ne pro jednorázové vstupenky):
  na základě řádně vyplněného a odeslaného formuláře z internetových stránek www.akvac.cz bude klientovi v co nejkratší době potvrzena rezervace kurzu. Součástí potvrzení jsou údaje nutné pro provedení platby a to variabilní symbol, pod kterým bude platba vedena. Po připsání zaplacené částky na účet bude klientovi zaslán potvrzující e-mail o zaplacení kurzu. Bezhotovostní platbu prosím poukazujte na bankovní účet číslo 670100-2210973600/6210 vedený u peněžního ústavu mBank.
 • hotovostní platba (platí pro permanentky):
  je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% kurzovného převodem na účet. Zbylou částku uhradit na první hodině.
 • hotovostní platba (jednorázové vstupenky)
  v případě neobsazení kurzu vždy 10 minut před začátkem lekce a to výhradně do rukou pověřené osoby

Povinnosti klientů

 • respektování provozního řádu jednotlivých bazénů
 • respektování zdravotních a hygienických pravidel a to:
  • každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav a není zkoumán, cvičí dobrovolně a na své vlastní riziko a měl by intenzitu cvičení přizpůsobit svému zdravotnímu stavu, případné zdravotní potíže prosím konzultujte se svým lékařem a o zdravotních omezení informujte lektorku
  • klient je povinnen dodržovat hygienická pravidla dle provozních řádu bazénu zejména osprchovat se před vstupem do bazénu
  • vstup do bazénu je zakázáno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek či psychotropních, a dále osobám s infekčním, kožním nebo akutním onemocněním
 • z hodiny může být vyloučen klient, který svým chováním a projevy narušuje průběh hodiny
 • cvičení dětí do 15 let je umožněno jen v doprovodu osob starších 18 let

Pomůcky ke cvičení

 • účel pomůcek – pomůcky jsou určeny pouze pro cvičení, plní funkci stabilizační, nadlehčovací a jsou pouze doplňkem cvičení, tudíž neplní funkci záchranných prostředků
 • zapůjčení pomůcek – klientům jsou pomůcky zapůjčeny bezplatně po dobu trvání lekce aqua aerobicu
 • zacházení s pomůckami – je třeba s nimi zacházet ohleduplně a podle pokynů cvičitele aqua aerobicu
 • poškozené pomůcky – v případě zjištění poškozené pomůcky je potřeba po hodině nahlásit cvičitelce, v případě že dojde k poškození (úmyslnému či z nedbalosti) ze strany klienta bude po něm požadována jejich úhrada v plné výši

Zpracování osobních údajů

 • zpracování osobních údajů klientů se řídí dle znění Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Změny provozního řádu

 • akvac.cz si vyhrazuje právo měnit znění podmínek, případně vydávat podmínky zcela nové a to bez předchozího upozornění nebo odsouhlasení ze strany klientů, v případě neočekávaných změn (např. technické problémy na straně provozovatele bazénu) měnit dny a hodinu cvičení, popřípadě hodinu aqua aerobicu zrušit. V takovém to případě bude klientovi vrácena částka za lekci.
 • znění aktuálních podmínek bude vždy zveřejněno na našich internetových stránkách www.akvac.cz

Tyto podmínky jsou platné a účinné pro permanentky a jednorázové vstupy bez permanentky zakoupené od 17. srpna 2017.